Read Anywhere and on Any Device!

Subscribe to Read | $0.00

Join today and start reading your favorite books for Free!

Read Anywhere and on Any Device!

  • Download on iOS
  • Download on Android
  • Download on iOS

مسعود فرزاد

4/5 ( ratings)
مسعود فرزاد ، نویسنده، شاعر، ادیب، مترجم، حافظ شناس، نسخه پژوه، مصحح و مترجم ایرانی به سال ۱۲۸۵در خانواده ای اصفهانی در شهر سنندج چشم به جهان گشود و در چهارم مهر سال ۱۳۶۰ در هفتاد و پنج سالگی در لندن دیده از جهان فروبست

مسعود فرزاد

4/5 ( ratings)
مسعود فرزاد ، نویسنده، شاعر، ادیب، مترجم، حافظ شناس، نسخه پژوه، مصحح و مترجم ایرانی به سال ۱۲۸۵در خانواده ای اصفهانی در شهر سنندج چشم به جهان گشود و در چهارم مهر سال ۱۳۶۰ در هفتاد و پنج سالگی در لندن دیده از جهان فروبست

Books from مسعود فرزاد

loader